Privacy Policy

 

Autobedrijf De Jong hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autobedrijf De Jong houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • De verwerking van uw gegevens beperkt houden, enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden zullen verwerkt worden.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Autobedrijf De Jong zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf De Jong verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het u op de hoogte houden van nieuws/ontwikkelingen rondom Autobedrijf De Jong en uw auto. U hebt hierbij altijd de mogelijkheid om u af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kan doen;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 

 

 • Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig. Hierbij kunnen wij u vragen zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig.

Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens komt voort uit één van onderstaande grondslagen:

 • Toestemming
 • Uitvoering van een opdracht
 • Wettelijke verplichting
 • Vervulling van een taak van algemeen belang
 • Gerechtvaardigd belang van Autobedrijf De Jong of een derde

 

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam en adres
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mail
 • Kenteken en/of overige voertuiggegevens
 • Geboortedatum
 • Kopie Rijbewijs / legitimatie

 

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen bewerkers- of verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Autobedrijf De Jong bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens en zijn zich bewust van de geheimhouding daarvan.
 • Al onze systemen zijn beveiligd door middel van gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Automatische updates van systeemsoftware en antivirusprogramma.
 • Wij maken back-ups van uw gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Alle maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

 

Autobedrijf De Jong

Calandstraat 1

4251 NZ  WERKENDAM

0183-502591

info@autodejong.nl